FUNDACJA EDUKACYJNA FERAJNA

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000851203
Numer REGON: 386618005
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-27
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-27
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/17107/20/414]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2020-07-27 do dziś
3. NazwaFUNDACJA EDUKACYJNA FERAJNA2020-07-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2020-07-27 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. ŁUŻYCKA nr domu 22 kod pocztowy 61-614 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2020-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu114.07.2020 R.,2020-07-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2020-07-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO WYDAWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH UMOCOWANY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU W WYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO. DO WYDAWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI DO 5.000 ZŁ UMOCOWANY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.2020-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFRAŃSKA BĄK2020-07-27 do dziś
2. ImionaKAROLINA2020-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI2020-07-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEDBAŁA2020-07-27 do dziś
2. ImionaADRIANA PATRYCJA2020-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI2020-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-07-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2020-07-27 do dziś
285 59 A NAUKA JEZYKÓW OBCYCH2020-07-27 do dziś
382 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2020-07-27 do dziś
458 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2020-07-27 do dziś
559 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2020-07-27 do dziś
659 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2020-07-27 do dziś
790 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2020-07-27 do dziś
879 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-27 do dziś
979 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2020-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów