PROGRESSUM SPÓŁKA NOT-FOR-PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000851161
Numer REGON: 386578369
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-21
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-21
Sygnatura akt[KI.X NS-REJ.KRS/6224/20/876]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPROGRESSUM SPÓŁKA NOT-FOR-PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELCE gmina KIELCE miejscowość KIELCE2020-07-21 do dziś
2. Adresmiejscowość KIELCE ulica UL. HETMANA JANA KAROLA CHODKIEWICZA nr domu 5B nr lokalu 2 kod pocztowy 25-122 poczta KIELCE kraj POLSKA 2020-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.05.2020 R., REP. A 8588/2020, NOTARIUSZ MICHAŁ KASPEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. LEŚNA 1A/1; 19.06.2020 R., REP. A 9869/2020, NOTARIUSZ MICHAŁ KASPEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. LEŚNA 1A/1 - ZMIENIONO: § 2, § 12, § 13; 10.07.2020 R., REP. A 11386/2020, NOTARIUSZ MICHAŁ KASPEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. LEŚNA 1A/1 - ZMIENIONO § 13.2020-07-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-07-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNARSKA2020-07-21 do dziś
2. ImionaEWELINA2020-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2020-07-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANASZEK2020-07-21 do dziś
2. ImionaKAMILA ANNA2020-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2020-07-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ DWÓCH OSÓB SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJACYCH ŁĄCZNIE.2020-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNARSKA2020-07-21 do dziś
2. ImionaEWELINA2020-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIEJSKA2020-07-21 do dziś
2. ImionaEWELINA2020-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKUNDERA2020-07-21 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-07-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-21 do dziś
21. NazwiskoBIELECKA2020-07-21 do dziś
2. ImionaJOANNA2020-07-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-21 do dziś
31. NazwiskoBERNACKA2020-07-21 do dziś
2. ImionaALDONA2020-07-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2020-07-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-21 do dziś
282 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2020-07-21 do dziś
382 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2020-07-21 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-07-21 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2020-07-21 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-07-21 do dziś
785 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2020-07-21 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-07-21 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów