ROAD STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000851130
Numer REGON: 386611345
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-24
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-24
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/38200/20/793]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2020-07-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaROAD STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA2020-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-07-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MARSZAŁKOWSKA nr domu 45/49 nr lokalu 44 kod pocztowy 00-648 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu123.06.2020 R., REP. A NR 3894/2020, NOTARIUSZ ARKADIUSZ ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2020-07-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-24 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2020-07-24 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2020-07-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2020-07-24 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego75000,00 ZŁ2020-07-24 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji10000002020-07-24 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0,10 ZŁ2020-07-24 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2020-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2020-07-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10000002020-07-24 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2020-07-24 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2020-07-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2020-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2020-07-24 do dziś
2. ImionaMACIEJ RYSZARD2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWCZEŚNIAK2020-07-24 do dziś
2. ImionaMATEUSZ ANDRZEJ2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-24 do dziś
21. NazwiskoBARYŁA2020-07-24 do dziś
2. ImionaMICHAŁ KAMIL2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-24 do dziś
31. NazwiskoWĄDOŁOWSKI2020-07-24 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy132 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2020-07-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy118 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2020-07-24 do dziś
218 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2020-07-24 do dziś
347 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-24 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-07-24 do dziś
558 13 Z WYDAWANIE GAZET2020-07-24 do dziś
658 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2020-07-24 do dziś
758 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2020-07-24 do dziś
863 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2020-07-24 do dziś
962 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów