STEKRO KRÓL SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-09-16 godz. 02:39:39
Numer KRS: 0000851108
Numer REGON: 386578518
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-21
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-08-21
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/10630/20/578]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSTEKRO KRÓL SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat LIMANOWSKI gmina ŁUKOWICA miejscowość ROZTOKA2020-07-21 do dziś
2. Adresmiejscowość ROZTOKA nr domu 138 kod pocztowy 34-606 poczta ŁUKOWICA kraj POLSKA 2020-07-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@STEKRO.PL2020-07-21 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.STEKRO.PL2020-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.07.2020 R.2020-07-21 do dziś
231.07.2020 R., REP. A NR 6413/2020, NOTARIUSZ WOJCIECH DOMARADZKI, UCHWALENIE UMOWY W NOWYM BRZMIENIU2020-08-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2020-07-21 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2020-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2020-08-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego334.875,48 ZŁ2020-08-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 PLN2020-07-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-21 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego334.375,48 ZŁ2020-08-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-08-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2020-07-21 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2020-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-07-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2020-08-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego60.500,00 ZŁ2020-08-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego60.000,00 ZŁ2020-08-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-08-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2020-08-21 do dziś
2. ImionaSTEFAN2020-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-08-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-08-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-08-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-08-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-08-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2020-08-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego17.472.228,33 ZŁ2020-08-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEKRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3865784702020-08-21 do dziś
4. Numer KRS0000849373 2020-08-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-07-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2020-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEKRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3865784702020-08-21 do dziś
4. Numer KRS0000849373 2020-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKRÓL2020-08-21 do dziś
2. ImionaSTEFAN2020-08-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-08-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-08-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2020-07-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2020-07-21 do dziś
245 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-07-21 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-07-21 do dziś
445 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-07-21 do dziś
577 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2020-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów