QUERCUS AK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000851059
Numer REGON: 850495710
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-10
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2020-08-10
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/20127/20/566]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-08-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 850495710 NIP 87114143492020-08-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaQUERCUS AK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-08-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-08-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2020-08-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. ZAKOPIAŃSKA nr domu 56 kod pocztowy 30-418 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z DNIA 08.07.2020R. ZAWARTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 08.07.2020R. NR. REP. A 2994/2020, NOTARIUSZ DR HAB. PAWEŁ BLAJER, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE.2020-08-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-08-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-08-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE QUERCUS ADAMUS, KOPYTKO SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ DZIAŁAJĄCĄ POD FIRMĄ: QUERCUS AK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 3 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ QUERCUS ADAMUS, KOPYTKO SPÓŁKA JAWNA PODJĘTEJ W DNIU 8 LIPCA 2020R. (AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A: 2994/2020 - SPORZADZONY PRZEZ NOTARIUSZA DR HAB. PAWEŁ BLAJER, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE)2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaQUERCUS ADAMUS, KOPYTKO SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA2020-08-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-08-03 do dziś
3. Numer w rejestrze0000147872 2020-08-03 do dziś
5. Numer REGON8504957102020-08-03 do dziś
6. Numer NIP87114143492020-08-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaQUERCUS AK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3858471002020-08-03 do dziś
4. Numer KRS0000834776 2020-08-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMUS2020-08-03 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MARCIN2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-08-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-08-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-08-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-08-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-08-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2020-08-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.418.905,93 ZŁ2020-08-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.418.905,93 ZŁ2020-08-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-08-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPYTKO2020-08-03 do dziś
2. ImionaPIOTR MARIUSZ2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-08-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-08-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-08-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-08-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-08-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2020-08-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.418.905,93 ZŁ2020-08-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.418.905,93 ZŁ2020-08-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-08-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-08-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOPLEMENTARIUSZA, TJ. QUERCUS AK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZGODNIE Z ZASADAMI JEGO REPREZENTACJI. DO REPREZENTOWANIA KKOMPLEMENTARIUSZA, TJ. QUERCUS AK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU QUERCUS AK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ: WOJCIECH MARCIN ADAMUS JAKO CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ PIOTR MARIUSZ KOPYTKO JAKO CZŁONEK ZARZĄDU.2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaQUERCUS AK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3858471002020-08-03 do dziś
4. Numer KRS0000834776 2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2020-08-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy116 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2020-08-03 do dziś
231 0 PRODUKCJA MEBLI2020-08-03 do dziś
343 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2020-08-03 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-08-03 do dziś
547 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-08-03 do dziś
647 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-08-03 do dziś
747 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-08-03 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-08-03 do dziś
966 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów