RETAIL PARK GORZÓW II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000851024
Numer REGON: 382435294
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-27
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-27
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5395/20/554]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 382435294 NIP 59932389612020-07-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaRETAIL PARK GORZÓW II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI2020-07-27 do dziś
2. Adresmiejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. SAPERÓW nr domu 64 kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2020-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.05.2020 R., NOTARIUSZ PAWEŁ WACHOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REPERTORIUM A NUMER 2919/2020. 15.06.2020 R., NOTARIUSZ PAWEŁ WACHOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REPERTORIUM A NUMER 3572/2020 ZMIENIONO: §52020-07-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-07-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI RETAIL PARK GORZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM (KRS 0000769179) W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ RETAIL PARK GORZÓW II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 18.05.2020 R., SPORZĄDZONEJ PRZED NOTARIUSZEM PAWŁEM WACHOWIAKIEM, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REPERTORIUM A NUMER 2919/2020 I UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 15.06.2020 R., SPORZĄDZONEJ PRZED NOTARIUSZEM PAWŁEM WACHOWIAKIEM, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REPERTORIUM A NUMER 3572/2020.2020-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaRETAIL PARK GORZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-27 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-07-27 do dziś
3. Numer w rejestrze0000769179 2020-07-27 do dziś
5. Numer REGON3824352942020-07-27 do dziś
6. Numer NIP59932389612020-07-27 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRETAIL PARK GORZÓW II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3851199322020-07-27 do dziś
4. Numer KRS0000820255 2020-07-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURSZTYN SZYJKOWSKA2020-07-27 do dziś
2. ImionaMARIA STEFANIA2020-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-07-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-07-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej99.000,00 ZŁ2020-07-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego99.000,00 ZŁ2020-07-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego99.000,00 ZŁ2020-07-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-07-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYJKOWSKI2020-07-27 do dziś
2. ImionaANDRZEJ LEOPOLD2020-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-07-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2020-07-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2020-07-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2020-07-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-07-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-07-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.2020-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRETAIL PARK GORZÓW II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3851199322020-07-27 do dziś
4. Numer KRS0000820255 2020-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-07-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-07-27 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2020-07-27 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2020-07-27 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2020-07-27 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-07-27 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-07-27 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-27 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-07-27 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów