ENLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000851012
Numer REGON: 123162693
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-24
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-24
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/9484/20/217]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 123162693 NIP 73435260242020-07-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWY SĄCZ gmina NOWY SĄCZ miejscowość NOWY SĄCZ2020-07-24 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWY SĄCZ ulica UL. NAWOJOWSKA nr domu 118 kod pocztowy 33-300 poczta NOWY SĄCZ kraj POLSKA 2020-07-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejWWW.ANLAB.PL2020-07-24 do dziś
4. Adres strony internetowejBIURO@ENLAB.PL2020-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.06.2020R KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU, NOTARIUSZ ANNA SMAL-RAJCA REP. A NR 2423/20202020-07-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-07-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-07-24 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI AKCYJNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 30.06.2020R., WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI AKCYJNEJ ENLAB2020-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaENLAB, SPÓŁKA AKCYJNA2020-07-24 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-07-24 do dziś
3. Numer w rejestrze0000516745 2020-07-24 do dziś
5. Numer REGON1231626932020-07-24 do dziś
6. Numer NIP73435260242020-07-24 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaĆWIKŁA2020-07-24 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały416 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41.600,00 ZŁ2020-07-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGANCARCZYK2020-07-24 do dziś
2. ImionaMAREK2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały416 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41.600,00 ZŁ2020-07-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPA2020-07-24 do dziś
2. ImionaJANUSZ2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały416 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41.600,00 ZŁ2020-07-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-24 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZYGIEŁ2020-07-24 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały416 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41.600,00 ZŁ2020-07-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-24 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZOŃ2020-07-24 do dziś
2. ImionaJOLANTA2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały416 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41.600,00 ZŁ2020-07-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-24 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZOŃ2020-07-24 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały416 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41.600,00 ZŁ2020-07-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego249600,00 ZŁ2020-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE2020-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZOŃ2020-07-24 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoĆWIKŁA2020-07-24 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-24 do dziś
21. NazwiskoZOŃ2020-07-24 do dziś
2. ImionaJOLANTA2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-24 do dziś
31. NazwiskoGANCARCZYK2020-07-24 do dziś
2. ImionaMAREK2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-07-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy126 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2020-07-24 do dziś
227 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-07-24 do dziś
327 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO2020-07-24 do dziś
435 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-07-24 do dziś
542 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2020-07-24 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2020-07-24 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-07-24 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2020-07-24 do dziś
974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2020-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów