THYE FAMILY HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000850959
Numer REGON: 811822763
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-21
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-21
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/11213/20/806]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTHYE FAMILY HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2020-07-21 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. KAPITAŃSKA nr domu 3A kod pocztowy 71-602 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2020-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 CZERWCA 2020 R. REP. A NR 1871/2020, NOTARIUSZ DANIEL BANASZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE.2020-07-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-07-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-07-21 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 1 Z DNIA 23.06.2020 R. REP A NR 1871/2020 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „EUROPOL CONSULTING” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W DOBREJ O PODZIALE SPÓŁKI „EUROPOL CONSULTING” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W DOBREJ, JAKO SPÓŁKI DZIELONEJ, PRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ NA SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ TO JEST THYE FAMILY HOLDING SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE (PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE). UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 23.06.2020 R. REP A NR 1876/2020 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW THYE FAMILY HOLDING SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE O PODZIALE SPÓŁKI „EUROPOL CONSULTING” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W DOBREJ, JAKO SPÓŁKI DZIELONEJ, PRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ NA SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ TO JEST THYE FAMILY HOLDING SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE (PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE).2020-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„EUROPOL CONSULTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2020-07-21 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-07-21 do dziś
3. Numer w rejestrze0000209908 2020-07-21 do dziś
5. Numer REGON8118227632020-07-21 do dziś
6. Numer NIP85125873082020-07-21 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTHYE FAMILY K/S2020-07-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały166672 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.333.600,00 ZŁ2020-07-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-07-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego8333600,00 ZŁ2020-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport18333600,00 ZŁ2020-07-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZAD2020-07-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.2020-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTHYE2020-07-21 do dziś
2. ImionaMIKKEL STRANGE2020-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMAREK AMERSKA2020-07-21 do dziś
2. ImionaJOANNA2020-07-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-07-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-07-21 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-07-21 do dziś
349 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2020-07-21 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2020-07-21 do dziś
555 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2020-07-21 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-07-21 do dziś
782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2020-07-21 do dziś
846 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-07-21 do dziś
947 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów