P3 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000850956
Numer REGON: 381455981
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-04
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2020-08-04
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/12664/20/287]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-08-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 381455981 NIP 83932082032020-08-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaP3 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-08-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-08-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SŁUPSKI gmina USTKA miejscowość USTKA2020-08-03 do dziś
2. Adresmiejscowość USTKA ulica UL. KROKUSOWA nr domu 2 kod pocztowy 76-270 poczta USTKA kraj POLSKA 2020-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108.07.2020R., NOTARIUSZ PAWEŁ JAN DWORCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ JAN DWORCZYŃSKI ALEKSANDRA GĄSECKA-SZEWCZUK W SŁUPSKU 76-270 PRZY UL. STARZYŃSKIEGO 8/2, REP. A NR 9509/20202020-08-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-08-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-08-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA ZGODNIE Z ART. 551 § 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKI POD FIRMĄ: FORTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ P3 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. PRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ ZOSTAŁO DOKONANE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ FORTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 8 LIPCA 2020 ROKU.2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFORTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-08-03 do dziś
3. Numer w rejestrze0000750652 2020-08-03 do dziś
5. Numer REGON3814559812020-08-03 do dziś
6. Numer NIP83932082032020-08-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaP3 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3862266602020-08-03 do dziś
4. Numer KRS0000844629 2020-08-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKA2020-08-03 do dziś
2. ImionaIWONA ZDZISŁAWA2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-08-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-08-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-08-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-08-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-08-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2020-08-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.650,00 ZŁ2020-08-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.650,00 ZŁ2020-08-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-08-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKI2020-08-03 do dziś
2. ImionaNORBERT MARCIN2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-08-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-08-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-08-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2020-08-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.650,00 ZŁ2020-08-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.650,00 ZŁ2020-08-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-08-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKI2020-08-03 do dziś
2. ImionaDAMIAN WOJCIECH2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-08-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-08-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-08-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2020-08-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.650,00 ZŁ2020-08-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.650,00 ZŁ2020-08-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-08-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-08-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaP3 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3862266602020-08-03 do dziś
4. Numer KRS0000844629 2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2020-08-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2020-08-03 do dziś
220 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-08-04 do dziś
328 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-08-04 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-08-04 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2020-08-04 do dziś
663 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2020-08-04 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-08-04 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2020-08-04 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2020-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów