BUDMAR STOLARKA ALUMINIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-28 godz. 11:13:27
Numer KRS: 0000850882
Numer REGON: 386565591
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-17
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-09-10
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/44094/20/807]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDMAR STOLARKA ALUMINIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-07-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 80 nr lokalu D 39 kod pocztowy 00-175 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-07-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BUDMAR-ALUMINIUM.PL2020-09-10 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BUDMAR-ALUMINIUM.PL2020-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBUDMAR STOLARKA ALUMINIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W TUCZKACH2020-09-10 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat DZIAŁDOWSKI gmina RYBNO miejscowość TUCZKI2020-09-10 do dziś
3. Adresmiejscowość TUCZKI nr domu 10A kod pocztowy 13-220 poczta TUCZKI kraj POLSKA 2020-09-10 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki106.07.2020 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ FLIS, KANCELARIA NOTARIALNA W DZIAŁDOWIE, REP.A NR 4551/2020.2020-07-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDMAR STOLARKA ALUMINIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3863243382020-07-17 do dziś
4. Numer KRS0000846428 2020-07-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINKOWSKI2020-07-17 do dziś
2. ImionaKAROL2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-07-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-07-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2020-07-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2020-07-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2020-07-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINKOWSKA2020-07-17 do dziś
2. ImionaBEATA2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-07-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-07-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2020-07-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2020-07-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2020-07-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-07-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE - SPÓŁKA BUDMAR STOLARKA ALUMINIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD TEJŻE SPÓŁKI, ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI.2020-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDMAR STOLARKA ALUMINIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3863243382020-07-17 do dziś
4. Numer KRS0000846428 2020-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2020-07-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy122 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2020-07-17 do dziś
225 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2020-07-17 do dziś
325 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2020-07-17 do dziś
433 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2020-07-17 do dziś
533 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2020-07-17 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-07-17 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-07-17 do dziś
843 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2020-07-17 do dziś
943 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2020-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów