ABIS ANDRZEJ BOUKOŁOWSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000850833
Numer REGON: 012877640
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-23
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-23
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/19693/20/346]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-07-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 012877640 NIP 53615420382020-07-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaABIS ANDRZEJ BOUKOŁOWSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA2020-07-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina NIEPORĘT miejscowość KĄTY WĘGIERSKIE2020-07-23 do dziś
2. Adresmiejscowość KĄTY WĘGIERSKIE ulica UL. STRUŻAŃSKA nr domu 115 kod pocztowy 05-126 poczta NIEPORĘT kraj POLSKA 2020-07-23 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejANDRZEJABIS@VP.PL2020-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.06.2020 R.2020-07-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-07-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 03.06.2020 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ -ABIS S.C. JACEK SAPRYK ANDRZEJ BOUKOŁOWSKI W SPÓŁKĘ JAWNĄ. WSPÓLNICY: JACEK SAPRYK - ZAREJESTROWANY W CEIDG JAKO WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ NIP: 113-055-13-54, PESEL: 64082007159 ZAM. 04-953 WARSZAWA UL. TAWUŁKOWA6K ANDRZEJ BOUKOŁOWSKI - ZAREJESTROWANY W CEIDG JAKO WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ NIP: 524-218-66-95, PESEL: 72012407155 ZAM. 05-110 JABŁONNA UL. DWORKOWA 282020-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaABIS JACEK SAPRYK ANDRZEJ BOUKOŁOWSKI SPÓŁKA CYWILNA,2020-07-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2020-07-23 do dziś
5. Numer REGON0128776402020-07-23 do dziś
6. Numer NIP53615420382020-07-23 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAPRYK2020-07-23 do dziś
2. ImionaJACEK BERNARD2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOUKOŁOWSKI2020-07-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-07-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2020-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAPRYK2020-07-23 do dziś
2. ImionaJACEK BERNARD2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOUKOŁOWSKI2020-07-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy137 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2020-07-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-07-23 do dziś
233 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2020-07-23 do dziś
333 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2020-07-23 do dziś
439 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2020-07-23 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2020-07-23 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-07-23 do dziś
795 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO2020-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów