GERADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000850805
Numer REGON: 382718922
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-17
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-17
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/14831/20/465]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 382718922 NIP 78317986712020-07-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGERADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2020-07-17 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. KLENOWSKA nr domu 7 kod pocztowy 61-302 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2020-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki12.06.2020 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF DYNOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF DYNOWSKI MAGDALENA KLAUDIA KUBISZEWSKA SPÓŁKA CYWILNA, UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAŃ, REP. A NR 2433/20202020-07-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-07-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleGERADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI PP JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI PP JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW WW. SPÓŁKI W DNIU 2 CZERWCA 2020 R. NOTARIUSZ KRZYSZTOF DYNOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAŃ, REP. A NR 2433/20202020-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPP JOBS, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-17 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-07-17 do dziś
3. Numer w rejestrze0000773663 2020-07-17 do dziś
5. Numer REGON3827189222020-07-17 do dziś
6. Numer NIP78317986712020-07-17 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGERADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3858484182020-07-17 do dziś
4. Numer KRS0000835724 2020-07-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPIELSKI2020-07-17 do dziś
2. ImionaMACIEJ ZBIGNIEW2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-07-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-07-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50,00 ZŁ2020-07-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.900,00 ZŁ2020-07-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.900,00 ZŁ2020-07-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPIELSKA2020-07-17 do dziś
2. ImionaMAGDALENA WIESŁAWA2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-07-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-07-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50,00 ZŁ2020-07-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego50,00 ZŁ2020-07-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50,00 ZŁ2020-07-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-07-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMANDYTARIUSZ SPÓŁKI MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JAKO JEJ PEŁNOMOCNIK.2020-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGERADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3858484182020-07-17 do dziś
4. Numer KRS0000835724 2020-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2020-07-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2020-07-17 do dziś
296 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2020-07-17 do dziś
378 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2020-07-17 do dziś
478 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2020-07-17 do dziś
570 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2020-07-17 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-07-17 do dziś
764 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2020-07-17 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2020-07-17 do dziś
952 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2020-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów