BONJOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-09-24 godz. 00:07:09
Numer KRS: 0000850776
Numer REGON: 386568460
Numer NIP: 7123404572
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-20
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2021-08-25
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/22883/21/740]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONJOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2020-07-20 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. TOMASZA ZANA nr domu 11A kod pocztowy 20-601 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2020-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.07.2020 R2020-07-20 do dziś
230.07.2021, 4395/2021, 4399/2021, AGNIESZKA ANITA KUNECKA, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA KUNECKA, UL. LIPOWA 17, LOK. 42, 20-020 LUBLIN, UCHYLONO CAŁE DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO JEJ NOWĄ TREŚĆ / AGNIESZKA ANITA KUNECKA, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA KUNECKA, UL. LIPOWA 17, LOK. 42, 20-020 LUBLIN, ZMIENIONO: PAR. 6 UST. 1, PAR. 6 UST. 2, PAR. 7 UST. 1, PAR. 9 UST. 6, PAR. 11 UMOWY SPÓŁKI.2021-08-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONJOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3864608922020-07-20 do dziś
4. Numer KRS0000848694 2020-07-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUDY2021-08-25 do dziś
2. ImionaDAMIAN2021-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-08-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-08-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-08-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-08-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUREK2021-08-25 do dziś
2. ImionaMACIEJ TOMASZ2021-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-08-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-08-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-08-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-08-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMUŚ2021-08-25 do dziś
2. ImionaMACIEJ2021-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-08-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-08-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-08-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-08-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100,00 ZŁ2021-08-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100,00 ZŁ2021-08-25 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-08-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100,00 ZŁ2021-08-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-08-25 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-07-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJREPREZENTACJI SPÓŁKI.2021-08-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONJOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3864608922020-07-20 do dziś
4. Numer KRS0000848694 2020-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-07-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-20 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2020-07-20 do dziś
363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2020-07-20 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-07-20 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-07-20 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów