SUNROOF INTERNATIONAL HOLDING AB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000850768
Numer REGON: 386564976
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-17
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-17
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/16474/20/690]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2020-07-17 do dziś
3. NazwaSUNROOF INTERNATIONAL HOLDING AB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE2020-07-17 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejSUNROOF INTERNATIONAL HOLDING AKTIEBOLAG2020-07-17 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoBOLAGSVERKET 5592512783 BOLAGSVERKET-SWEDISH COMPANIES REGISTRATION OFFICE2020-07-17 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGSZWECJA2020-07-17 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-17 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2020-07-17 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. PREZYDENTA FRANKLINA DELANO ROOSEVELTA nr domu 8 kod pocztowy 90-056 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2020-07-17 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj SZWECJA jednostka podziału terytorialnego miejscowość SZTOKHOLM ulica IDUNGATAN nr domu 6 nr lokalu kod pocztowy 113-45 poczta SZTOKHOLM 2020-07-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyCZŁONKOWIE ZARZĄDU SĄ UPRAWNIENI DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI.2020-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANIUK2020-07-17 do dziś
2. ImionaLECH2020-07-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANIUK2020-07-17 do dziś
2. ImionaKAROL2020-07-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLICKE VON SYDOV2020-07-17 do dziś
2. ImionaPAUL2020-07-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoMICHALIK2020-07-17 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-07-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-07-17 do dziś
243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2020-07-17 do dziś
343 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2020-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów