EMPIRE HIGH TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000850762
Numer REGON: 386573857
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-17
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2021-04-02
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/6098/21/528]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPIRE HIGH TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina RUMIA miejscowość RUMIA2020-07-17 do dziś
2. Adresmiejscowość RUMIA ulica UL. RÓŻANA nr domu 83 kod pocztowy 84-230 poczta RUMIA kraj POLSKA 2020-07-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@EMPIREGROUP.PL2020-07-17 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.EMPIREGROUP.PL2020-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.07.2020R.2020-07-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-07-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNADOLSKI2020-07-17 do dziś
2. ImionaPIOTR ROMUALD2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2020-07-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2020-07-17 do dziś
2. ImionaADAM2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2020-07-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŹMIERCZAK2020-07-17 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ANDRZEJ2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2020-07-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-17 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAWLICZEK2020-07-17 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2020-07-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-17 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKA2020-07-17 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2020-07-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2020-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2020-07-17 do dziś
2. ImionaADAM2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-07-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-07-17 do dziś
235 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-07-17 do dziś
335 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2020-07-17 do dziś
438 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2020-07-17 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-07-17 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2020-07-17 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2020-07-17 do dziś
871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-07-17 do dziś
974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2020-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów