ZAKŁADY MECHANICZNE „ZAMPAP” W KRAPKOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000850706
Numer REGON: 531362516
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-24
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-24
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/5714/20/989]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 531362516 NIP 75600038422020-07-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaZAKŁADY MECHANICZNE „ZAMPAP” W KRAPKOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat KRAPKOWICKI gmina KRAPKOWICE miejscowość KRAPKOWICE2020-07-24 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAPKOWICE ulica UL. OPOLSKA nr domu 79 A kod pocztowy 47-300 poczta KRAPKOWICE kraj POLSKA 2020-07-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejPIOTR@ZAMPAP.PL2020-07-24 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ZAMPAP.PL2020-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.06.2020R., KN A. RESPONDEK W KRAPKOWICACH, REP. A NR 1971/2020,2020-07-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-07-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-07-24 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI AKCYJNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z DNIA 29.06.2020R.2020-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaZAKŁADY MECHANICZNE „ZAMPAP” W KRAPKOWICACH, SPÓŁKA AKCYJNA2020-07-24 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-07-24 do dziś
3. Numer w rejestrze0000053051 2020-07-24 do dziś
5. Numer REGON5313625162020-07-24 do dziś
6. Numer NIP75600038422020-07-24 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASZEWSKI2020-07-24 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały87.145 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.357.250,00 ZŁ2020-07-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-07-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego4357250,00 ZŁ2020-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1.JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI Z PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI Z PROKURENTEM.2020-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASZEWSKI2020-07-24 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKAWSKI2020-07-24 do dziś
2. ImionaMICHAŁ BARTOSZ2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-07-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSTASZEWSKA2020-07-24 do dziś
2. ImionaTERESA HALINA2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-24 do dziś
21. NazwiskoJAGIEŁŁO2020-07-24 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA KATARZYNA2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-24 do dziś
31. NazwiskoJOSZKO2020-07-24 do dziś
2. ImionaBERNARD GERARD2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2020-07-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2020-07-24 do dziś
225 30 Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ2020-07-24 do dziś
325 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2020-07-24 do dziś
428 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW2020-07-24 do dziś
528 15 Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH2020-07-24 do dziś
628 21 Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH2020-07-24 do dziś
728 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW2020-07-24 do dziś
828 95 Z PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO2020-07-24 do dziś
933 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2020-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów