RIVSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000850696
Numer REGON: 386557255
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-17
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-17
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/12724/20/104]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaRIVSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat JELENIOGÓRSKI gmina KOWARY miejscowość KOWARY2020-07-17 do dziś
2. Adresmiejscowość KOWARY ulica UL. BIELARSKA nr domu 23 kod pocztowy 58-530 poczta KOWARY kraj POLSKA 2020-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.05.2020 R. NOTARIUSZ MONIKA SETKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ GÓRZE, REP A NR 1053/2020.2020-07-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRIVSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3861001422020-07-17 do dziś
4. Numer KRS0000842067 2020-07-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKO2020-07-17 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JULIAN2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-07-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-07-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1 000,00 ZŁ2020-07-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3 000,00 ZŁ2020-07-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3 000,00 ZŁ2020-07-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUCZYŃSKI2020-07-17 do dziś
2. ImionaŁUKASZ MICHAŁ2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-07-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-07-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1 000,00 ZŁ2020-07-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego80 000,00 ZŁ2020-07-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego80 000,00 ZŁ2020-07-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEMPOWICZ2020-07-17 do dziś
2. ImionaJERZY2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-07-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-07-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1 000,00 ZŁ2020-07-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego170 000,00 ZŁ2020-07-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego170 000,00 ZŁ2020-07-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-07-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA SAMODZIELNA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA2020-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRIVSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3861001422020-07-17 do dziś
4. Numer KRS0000842067 2020-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŁUCZYŃSKI2020-07-17 do dziś
2. ImionaŁUKASZ MICHAŁ2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-17 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-07-17 do dziś
21. NazwiskoSEMPOWICZ2020-07-17 do dziś
2. ImionaJERZY2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-17 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-07-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2020-07-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2020-07-17 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-07-17 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-17 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-07-17 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-07-17 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-07-17 do dziś
780 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA2020-07-17 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-17 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów