FUNDACJA POLSKA GÓROM!

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000850644
Numer REGON: 386683244
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-08-03
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/22410/20/883]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2020-08-03 do dziś
3. NazwaFUNDACJA POLSKA GÓROM!2020-08-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-08-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-08-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. BLACHARSKA nr domu 12B nr lokalu 6 kod pocztowy 53-206 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-08-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@POLSKAGOROM.PL2020-08-03 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.POLSKAGOROM.PL2020-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118.06.2020 R. 10.07.2020 R. - ZMIANA §9, §11, §19 STATUTU FUNDACJI2020-08-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-08-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2020-08-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ: A. DO KWOTY, STANOWIĄCEJ NA DZIEŃ ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA, RÓWNOWARTOŚĆ 5.000 ZŁOTYCH JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU: PREZES LUB WICEPREZES; B. POWYŻEJ KWOTY STANOWIĄCEJ NA DZIEŃ ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA, RÓWNOWARTOŚĆ 5.000 ZŁOTYCH DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES LUB WICEPREZES. 2. ZARZĄD MOŻE UPOWAŻNIĆ OSOBY TRZECIE DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH W IMIENIU FUNDACJI. 3. DLA WAŻNOŚCI INNYCH PISM I DOKUMENTÓW ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W FORMIE USTNEJ WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ PRZEZ ZARZĄD.2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZYSZPAK2020-08-03 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK2020-08-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARPIEL2020-08-03 do dziś
2. ImionaTOMASZ ZBIGNIEW2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-08-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAPORA2020-08-03 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZAĄDU2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAJOWSKA GARPIEL2020-08-03 do dziś
2. ImionaANNA BIANKA2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANCLERSKI2020-08-03 do dziś
2. ImionaDAMIAN GRZEGORZA2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAPORA2020-08-03 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ANNA2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy179 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2020-08-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy179 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2020-08-03 do dziś
279 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2020-08-03 do dziś
393 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2020-08-03 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-08-03 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-08-03 do dziś
685 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2020-08-03 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów