RZEKA PIWA SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000850615
Numer REGON: 385604372
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-17
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-17
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/2556/20/660]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2020-07-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 385604372 NIP 96714337132020-07-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaRZEKA PIWA SPÓŁKA AKCYJNA2020-07-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2020-07-17 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. GRANICZNA nr domu 6 nr lokalu 34 C kod pocztowy 85-201 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2020-07-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBROWAR.RZEKAPIWA@GMAIL.COM2020-07-17 do dziś
4. Adres strony internetowejHTTPS://RZEKAPIWA.PL2020-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120.02.2020 NOTARIUSZ ALICJA LEHMANN, KANCELARIA NOTARIALNA ALICJA LEHMANN, UL. CHODKIEWICZA 15, 85-065 BYDGOSZCZ, REP. A NR 1142/20202020-07-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-17 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2020-07-17 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2020-07-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZPIS RYCHLICKI RZEKA PIWA SPÓŁKA JAWNA2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3686062462020-07-17 do dziś
4. Numer KRS0000823506 2020-07-17 do dziś
6. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2020-07-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego134000,00 ZŁ2020-07-17 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji1340002020-07-17 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2020-07-17 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego134000,00 ZŁ2020-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty134000,00 ZŁ2020-07-17 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2020-07-17 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1340002020-07-17 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2020-07-17 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2020-07-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROSŁAW2020-07-17 do dziś
2. ImionaRYCHLICKI2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZPIS2020-07-17 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-07-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoRYCHLICKI2020-07-17 do dziś
2. ImionaROBERT2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-17 do dziś
21. NazwiskoSYPNIEWSKI2020-07-17 do dziś
2. ImionaMARCIN2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-17 do dziś
31. NazwiskoTRZPIS2020-07-17 do dziś
2. ImionaBOGDAN2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2020-07-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy111 05 Z PRODUKCJA PIWA2020-07-17 do dziś
247 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-17 do dziś
356 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2020-07-17 do dziś
456 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2020-07-17 do dziś
582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2020-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów