DOM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000850601
Numer REGON: 386554558
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-17
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-17
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/9224/20/89]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina KĘTY miejscowość KĘTY2020-07-17 do dziś
2. Adresmiejscowość KĘTY ulica OS. NAD SOŁĄ nr domu 20 kod pocztowy 32-650 poczta KĘTY kraj POLSKA 2020-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.06.2020 R. NOTARIUSZ ŁUKASZ BIES, KANCELARIA NOTARIALNA W KĘTACH, REPERTORIUM A NR 2504/20202020-07-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSANGUENZA2020-07-17 do dziś
2. ImionaERIKA2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-07-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2020-07-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10000 ZŁ2020-07-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10000 ZŁ2020-07-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3678145112020-07-17 do dziś
4. Numer KRS0000687153 2020-07-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAN2020-07-17 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ADAM2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-07-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2020-07-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1536000 ZŁ2020-07-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1536000 ZŁ2020-07-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-07-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALUŚ2020-07-17 do dziś
2. ImionaKAMIL KRZYSZTOF2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2020-07-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego422000 ZŁ2020-07-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego422000 ZŁ2020-07-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-07-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAN2020-07-17 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-07-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2020-07-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego589000 ZŁ2020-07-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego589000 ZŁ2020-07-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-07-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-07-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2020-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3678145112020-07-17 do dziś
4. Numer KRS0000687153 2020-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-07-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-07-17 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2020-07-17 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2020-07-17 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-07-17 do dziś
543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2020-07-17 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2020-07-17 do dziś
743 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2020-07-17 do dziś
843 31 Z TYNKOWANIE2020-07-17 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów