BUYLANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000850579
Numer REGON: 386555109
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-16
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-16
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/23401/20/34]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUYLANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-07-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. GEN. ROMUALDA TRAUGUTTA nr domu 135 nr lokalu 1A kod pocztowy 50-419 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-07-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BUYLANDO.IO2020-07-16 do dziś
4. Adres strony internetowejHTTPS://BUYLANDO.IO2020-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.03.2020R., NOTARIUSZ BARBARA GIEDROJĆ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 1247/20202020-07-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-07-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIWNICKI2020-07-16 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2020-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały23 (DWADZIEŚCIA TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.150,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC STO PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2020-07-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCHEŃSKI2020-07-16 do dziś
2. ImionaKAROL2020-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały67 (SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.350,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2020-07-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIECZKOWSKI2020-07-16 do dziś
2. ImionaDAMIAN JAN2020-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ (PIĘĆSET) ZŁOTYCH2020-07-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport14500,00 ZŁ2020-07-16 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZRZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM.2020-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCHEŃSKI2020-07-16 do dziś
2. ImionaKAROL2020-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-07-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-07-16 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-16 do dziś
358 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2020-07-16 do dziś
473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-07-16 do dziś
573 1 REKLAMA2020-07-16 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów