NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO „MEDICON” M. JUSZCZAK, A. MICHALSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000850503
Numer REGON: 311018108
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-20
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-20
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/8936/20/848]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-07-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 311018108 NIP 66523085202020-07-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO „MEDICON” M. JUSZCZAK, A. MICHALSKI SPÓŁKA JAWNA2020-07-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KONIN gmina KONIN miejscowość KONIN2020-07-20 do dziś
2. Adresmiejscowość KONIN ulica UL. ŁĘŻYŃSKA nr domu 2 kod pocztowy 62-510 poczta KONIN kraj POLSKA 2020-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU 16.04.2020R.2020-07-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2020-07-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleWSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO „MEDICON” SPÓŁKA CYWILNA PODJĘLI Z DNIEM 16.04.2020 R. NA PODSTAWIE ART. 26 §4 K. S. H. UCHWAŁĘ W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ. WSPÓLNICY: 1. MARIOLA JUSZCZAK (NIP 6651114050, REGON 301899938) CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2. ANDRZEJ MICHALSKI (NIP 6651022276, REGON 310107360) CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2020-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaNIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO „MEDICON” SPÓŁKA CYWILNA,2020-07-20 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2020-07-20 do dziś
5. Numer REGON3110181082020-07-20 do dziś
6. Numer NIP66523085202020-07-20 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUSZCZAK2020-07-20 do dziś
2. ImionaMARIOLA2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2020-07-20 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-07-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO.2020-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUSZCZAK2020-07-20 do dziś
2. ImionaMARIOLA2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2020-07-20 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA2020-07-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 90 C DZIAŁALNOŚĆ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2020-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów