OMT NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEDEN SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000850379
Numer REGON: 386574242
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-17
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-17
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/10524/20/760]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaOMT NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEDEN SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat STAROGARDZKI gmina ZBLEWO miejscowość PINCZYN2020-07-17 do dziś
2. Adresmiejscowość PINCZYN ulica UL. GAJOWA nr domu 31 kod pocztowy 83-251 poczta PINCZYN kraj POLSKA 2020-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 CZERWCA 2020 ROKU, REPERTORIUM A NR 7551 NA ROK 2020 NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW CIECHANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM, UL. KOŚCIUSZKI 35/4 AKT NOTARIALNY Z DNIA 8 LIPCA 2020 ROKU, REPERTORIUM A NR 8671 NA ROK 2020 NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW CIECHANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM, UL. KOŚCIUSZKI 35/4 ZMIENIONO § 2, § 7, § 8, § 14, § 19, USTALONO TEKST JEDNOLITY2020-07-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOMT NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3865217602020-07-17 do dziś
4. Numer KRS0000849933 2020-07-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUCHLIN2020-07-17 do dziś
2. ImionaMARIUSZ GRZEGORZ2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-07-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-07-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁOTYCH2020-07-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁOTYCH2020-07-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁOTYCH2020-07-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-07-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2020-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOMT NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3865217602020-07-17 do dziś
4. Numer KRS0000849933 2020-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-07-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2020-07-17 do dziś
256 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-07-17 do dziś
356 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2020-07-17 do dziś
464 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2020-07-17 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-07-17 do dziś
649 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI2020-07-17 do dziś
752 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2020-07-17 do dziś
879 1 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2020-07-17 do dziś
979 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2020-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów