QUBUS HOTEL SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000850367
Numer REGON: 810665959
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-31
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/23617/20/963]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2020-07-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 810665959 NIP 85110060772020-07-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaQUBUS HOTEL SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA2020-07-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-07-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. SKIERNIEWICKA nr domu 18 kod pocztowy 53-117 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-07-31 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejQUBUS@QUBUSHOTEL.COM2020-07-31 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.QUBUSHOTEL.COM2020-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu125.02.2020 R., NOTARIUSZ NATALIA GROSZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY ŚLĘŻNEJ NR 185/ S2, REPERTORIUM A NR 1172/2020 29.06.2020 R., NOTARIUSZ NATALIA GROSZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY ŚLĘŻNEJ NR 185/S2, REPERTORIUM A NR 3415/20202020-07-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-31 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2020-07-31 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2020-07-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-07-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI QUBUS HOTEL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY Z DNIA 25.02.2020 R. O PRZEKSZTAŁCENIU PODJĘTEJ PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI QUBUS HOTEL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UCHWAŁA ZOSTAŁA OBJĘTA AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM W DNIU 25.02.2020 ROKU PRZEZ NOTARIUSZA NATALIĘ GROSZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚLĘŻNEJ NR 185/S2, REP. A 1172/20202020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaQUBUS HOTEL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2020-07-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-07-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000011483 2020-07-31 do dziś
5. Numer REGON8106659592020-07-31 do dziś
6. Numer NIP85110060772020-07-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego85290800,00 ZŁ2020-07-31 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego85290800,00 ZŁ2020-07-31 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji17058162020-07-31 do dziś
4. Wartość nominalna akcji50,00 ZŁ2020-07-31 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego85290800,00 ZŁ2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2020-07-31 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii17054202020-07-31 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2020-07-31 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2020-07-31 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii3962020-07-31 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2020-07-31 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2020-07-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY WÓWCZAS OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAJDUK2020-07-31 do dziś
2. ImionaARTUR2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoEIDESVIK2020-07-31 do dziś
2. ImionaBERNT2020-07-31 do dziś
21. NazwiskoEIDESVIK2020-07-31 do dziś
2. ImionaEIVIND2020-07-31 do dziś
31. NazwiskoSKAUGE2020-07-31 do dziś
2. ImionaANNETTE2020-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-07-31 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-07-31 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-07-31 do dziś
455 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2020-07-31 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-07-31 do dziś
656 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2020-07-31 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2020-07-31 do dziś
871 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2020-07-31 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów