KONDZIELNIK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000850310
Numer REGON: 386565131
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-15
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-09-15
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/19964/20/87]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-07-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKONDZIELNIK SPÓŁKA JAWNA2020-07-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat PSZCZYŃSKI gmina PSZCZYNA miejscowość JANKOWICE2020-07-20 do dziś
2. Adresmiejscowość JANKOWICE ulica UL. BAZIOWA nr domu 12 kod pocztowy 43-215 poczta JANKOWICE kraj POLSKA 2020-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.07.2020R. UMOWA SPÓŁKI2020-07-20 do dziś
201.09.2020R., ZMIANA §52020-09-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONDZIELNIK2020-07-20 do dziś
2. ImionaHENRYK SYLWESTER2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONDZIELNIK2020-07-20 do dziś
2. ImionaIZABELA GRAŻYNA2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-07-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONDZIELNIK2020-07-20 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN MARCIN2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-07-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2020-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONDZIELNIK2020-07-20 do dziś
2. ImionaHENRYK SYLWESTER2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONDZIELNIK2020-07-20 do dziś
2. ImionaIZABELA GRAŻYNA2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONDZIELNIK2020-07-20 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN MARCIN2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2020-07-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-20 do dziś
210 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2020-07-20 do dziś
310 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2020-07-20 do dziś
410 52 Z PRODUKCJA LODÓW2020-07-20 do dziś
546 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2020-07-20 do dziś
647 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-20 do dziś
747 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-20 do dziś
847 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-07-20 do dziś
956 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2020-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów