KONSART DEWELOPER R. LIPKA-BARTOSIK, MULTI INWEST J. DOMINIAK, C. FIGURSKI SP. J. SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-09-16 godz. 02:39:39
Numer KRS: 0000850214
Numer REGON: 363982766
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-20
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-20
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/10873/20/267]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-07-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKONSART DEWELOPER R. LIPKA-BARTOSIK, MULTI INWEST J. DOMINIAK, C. FIGURSKI SP. J. SPÓŁKA JAWNA2020-07-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2020-07-20 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. MARII KONOPNICKIEJ nr domu 29 nr lokalu 2 kod pocztowy 71-151 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2020-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU 23 CZERWCA 2020 R.2020-07-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-07-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA JAWNA POD FIRMĄ: KONSART DEWELOPER R. LIPKA-BARTOSIK, MULTI INWEST J. DOMINIAK, C. FIGURSKI SP. J. SPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: KONSART DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000607162) ZGODNIE Z UCHWAŁĄ W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PODJĘTĄ PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ: KONSART DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DNIU 23 CZERWCA 2020 R. (AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 CZERWCA 2020 R. REP. A NR 710/2020, NOTARIUSZ ADRIANA WĄSOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE).2020-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaKONSART DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2020-07-20 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-07-20 do dziś
3. Numer w rejestrze0000607162 2020-07-20 do dziś
5. Numer REGON3639827662020-07-20 do dziś
6. Numer NIP85226195182020-07-20 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPKA BARTOSIK2020-07-20 do dziś
2. ImionaRYSZARD2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMULTI INWEST J. DOMINIAK, C. FIGURSKI SPÓŁKA JAWNA2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3202818762020-07-20 do dziś
4. Numer KRS0000473374 2020-07-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-07-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ WSZYSCY WSPÓLNICY ŁĄCZNIE (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).2020-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPKA BARTOSIK2020-07-20 do dziś
2. ImionaRYSZARD2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMULTI INWEST J. DOMINIAK, C. FIGURSKI SPÓŁKA JAWNA2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3202818762020-07-20 do dziś
4. Numer KRS0000473374 2020-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-07-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2020-07-20 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2020-07-20 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2020-07-20 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2020-07-20 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-07-20 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-07-20 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-20 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-07-20 do dziś
964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów