MYBIOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000850101
Numer REGON: 386570020
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-20
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-20
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/11966/20/321]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMYBIOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OLEŚNICKI gmina OLEŚNICA miejscowość OLEŚNICA2020-07-20 do dziś
2. Adresmiejscowość OLEŚNICA ulica UL. LWOWSKA nr domu 31 nr lokalu 101 kod pocztowy 56-400 poczta OLEŚNICA kraj POLSKA 2020-07-20 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@MYBIOVE.COM2020-07-20 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.MYBIOVE.COM2020-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuMYBIOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W DZIERŻONIOWIE2020-07-20 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat DZIERŻONIOWSKI gmina DZIERŻONIÓW miejscowość DZIERŻONIÓW2020-07-20 do dziś
3. Adresmiejscowość DZIERŻONIÓW ulica UL. PODWALNA nr domu 11 kod pocztowy 58-200 poczta DZIERŻONIÓW kraj POLSKA 2020-07-20 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.06.2020 R. REP A NR 3719/2020, NOTARIUSZ ELŻBIETA RADOJEWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MAGDALENY ŻUCHOWSKIEJ , KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. TĘCZOWA 11/5.2020-07-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYBIOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3858662502020-07-20 do dziś
4. Numer KRS0000836283 2020-07-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHRZAK2020-07-20 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MAŁGORZATA2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-07-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-07-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3 000,00 ZŁ2020-07-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5 000,00 ZŁ2020-07-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5 000,00 ZŁ2020-07-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHRZAK2020-07-20 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-07-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-07-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3 000,00 ZŁ2020-07-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego80 000,00 ZŁ2020-07-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego80 000,00 ZŁ2020-07-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-07-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY JEST JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2020-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYBIOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3858662502020-07-20 do dziś
4. Numer KRS0000836283 2020-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2020-07-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-07-20 do dziś
220 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2020-07-20 do dziś
320 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-20 do dziś
432 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-20 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-07-20 do dziś
632 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-20 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-20 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2020-07-20 do dziś
981 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2020-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów