TAMIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000849843
Numer REGON: 386527395
Numer NIP: 5223186381
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-14
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2024-01-29
Sygnatura akt[RDF/578634/24/78]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-07-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ZAPUSTNA nr domu 42A nr lokalu 6 kod pocztowy 02-483 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.07.2020R.2020-07-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaELIWA MITWALI ALI BAKR2020-07-14 do dziś
2. ImionaMOHAMED2020-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-08-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2020-07-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2020-07-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2020-07-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁABUSZEWSKA2020-07-14 do dziś
2. ImionaANETA ANNA2020-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2020-07-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2020-07-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2020-07-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAMIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3862943992020-07-14 do dziś
4. Numer KRS0000845973 2020-07-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-07-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2020-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAMIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3862943992020-07-14 do dziś
4. Numer KRS0000845973 2020-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2020-07-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-07-14 do dziś
246 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-07-14 do dziś
346 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2020-07-14 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-07-14 do dziś
556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-07-14 do dziś
656 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2020-07-14 do dziś
756 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2020-07-14 do dziś
863 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2020-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.11.2023 okres OD 14.07.2020 DO 31.12.20202023-11-12 do dziś
2data złożenia 12.11.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-11-12 do dziś
3data złożenia 29.01.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-01-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.07.2020 DO 31.12.20202023-11-12 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-11-12 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-01-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.07.2020 DO 31.12.20202023-11-12 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-11-12 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów