ANIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000849770
Numer REGON: 242891336
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-31
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/5432/20/526]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 242891336 NIP 49802618972020-07-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaANIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat PIEKARY ŚLĄSKIE gmina PIEKARY ŚLĄSKIE miejscowość PIEKARY ŚLĄSKIE2020-07-31 do dziś
2. Adresmiejscowość PIEKARY ŚLĄSKIE ulica OSIEDLE ANDALUZJA nr domu 30 nr lokalu 24 kod pocztowy 41-946 poczta PIEKARY ŚLĄSKIE kraj POLSKA 2020-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.03.2020 R. - REP.A NR 2260/2020, NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW MICHALEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH2020-07-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-07-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2020-07-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PODJĘTA PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ „ANIRE” W.M. GWÓŹDŹ SPÓŁKA CYWILNA. UCHWAŁA PODJĘTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO DNIA 31.03.2020 R. PRZEZ NOTARIUSZA PRZEMYSŁAWA MICHALEWICZA W KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH - REPERTORIUM A NR 2260/20202020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„ANIRE” W.M. GWÓŹDŹ SPÓŁKA CYWILNA,2020-07-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2020-07-31 do dziś
5. Numer REGON2428913362020-07-31 do dziś
6. Numer NIP49802618972020-07-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGWÓŹDŹ2020-07-31 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JAN2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.173 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 117.300,00 ZŁ2020-07-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGWÓŹDŹ2020-07-31 do dziś
2. ImionaMARCIN JÓZEF2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.173 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 117.300,00 ZŁ2020-07-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego234600,00 ZŁ2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGWÓŹDŹ2020-07-31 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JAN2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGWÓŹDŹ2020-07-31 do dziś
2. ImionaMARCIN JÓZEF2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-07-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-07-31 do dziś
256 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2020-07-31 do dziś
356 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2020-07-31 do dziś
456 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2020-07-31 do dziś
566 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2020-07-31 do dziś
666 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2020-07-31 do dziś
766 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2020-07-31 do dziś
855 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2020-07-31 do dziś
955 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów