OVIDIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000849711
Numer REGON: 366631790
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-28
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-28
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/28585/20/662]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 366631790 NIP 52137690812020-07-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaOVIDIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-07-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 2 nr lokalu BUD. B kod pocztowy 02-556 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.06.2020 R., NOTARIUSZ WOJCIECH MAŁACHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 2970/2020.2020-07-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-07-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-07-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE OVIDIUS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ: OVIDIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE ART. 551 I 577 KSH. UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI OVIDIUS SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 10.06.2020 R., NOTARIUSZ WOJCIECH MAŁACHOWSKI, KANC. NOTAR. W GLIWICACH, REP. A NR 2970/20202020-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaOVIDIUS SPÓŁKA AKCYJNA,2020-07-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-07-28 do dziś
3. Numer w rejestrze0000665220 2020-07-28 do dziś
5. Numer REGON3666317902020-07-28 do dziś
6. Numer NIP52137690812020-07-28 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURCZEWSKI2020-07-28 do dziś
2. ImionaPIOTR MARCIN2020-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.950,00 ZŁOTYCH2020-07-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2020-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1100000,00 ZŁ2020-07-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU CO NAJMNIEJ TRZY OSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA2020-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKA PIPER2020-07-28 do dziś
2. ImionaANNA ALICJA2020-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2020-07-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2020-07-28 do dziś
264 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-07-28 do dziś
364 91 Z LEASING FINANSOWY2020-07-28 do dziś
466 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI2020-07-28 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-07-28 do dziś
666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-07-28 do dziś
766 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2020-07-28 do dziś
870 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-07-28 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów