BUTWAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000849598
Numer REGON: 386519556
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-13
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-13
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/15905/20/278]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUTWAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2020-07-13 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. STRZELECKA nr domu 29A nr lokalu 39 kod pocztowy 61-846 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2020-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA DNIA 24 CZERWCA 2020 R., NOTARIUSZ KAROL BARAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. IŁŁAKOWICZÓWNY 17/2, 60-789, REP. A NUMER 5004/2020.2020-07-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEC2020-07-13 do dziś
2. ImionaPIOTR KRZYSZTOF2020-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2020-07-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego78.000,00 ZŁ2020-07-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego6.000,00 ZŁ2020-07-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-07-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUTWAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3863567302020-07-13 do dziś
4. Numer KRS0000847249 2020-07-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILEWICZ2020-07-13 do dziś
2. ImionaMARIA MAGDALENA2020-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2020-07-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego60.500,00 ZŁ2020-07-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego60.500,00 ZŁ2020-07-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWENDT2020-07-13 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-07-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-07-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2020-07-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego56.000,00 ZŁ2020-07-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego20.000,00 ZŁ2020-07-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-07-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2020-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUTWAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3863567302020-07-13 do dziś
4. Numer KRS0000847249 2020-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-07-13 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-07-13 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-13 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2020-07-13 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-13 do dziś
658 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2020-07-13 do dziś
782 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2020-07-13 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów