PIEKARNIA GRELA MEŁGIEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000849562
Numer REGON: 430855763
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-24
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2020-08-24
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/14221/20/538]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 430855763 NIP 71322474802020-07-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPIEKARNIA GRELA MEŁGIEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-08-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina MEŁGIEW miejscowość MEŁGIEW2020-07-31 do dziś
2. Adresmiejscowość MEŁGIEW ulica UL. PARTYZANCKA nr domu 20 kod pocztowy 21-007 poczta MEŁGIEW kraj POLSKA 2020-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.06.2020 R., NOTARIUSZ ANNA CHALEWSKA-ŁAWNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNIKU, REP. A NR 2515/2020.2020-07-31 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 14.08.2020 ROKU REP. A NR 5092/2020 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA BEATĘ SŁOWIKOWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE UCHYLONO W CAŁOŚCI UMOWĘ SPÓŁKI I PRZYJĘTO JEJ NOWE BRZMIENIE.2020-08-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-07-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW PIEKARNIA GRELA SPÓŁKA JAWNA MARIUSZ, TOMASZ GRELA Z DNIA 25 CZERWCA 2020 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ.2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPIEKARNIA GRELA SPÓŁKA JAWNA MARIUSZ, TOMASZ GRELA,2020-07-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-07-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000072167 2020-07-31 do dziś
5. Numer REGON4308557632020-07-31 do dziś
6. Numer NIP71322474802020-07-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRELA2020-07-31 do dziś
2. ImionaTOMASZ ADAM2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2020-07-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego124.686,00 ZŁ2020-07-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego124.686,00 ZŁ2020-07-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRELA2020-08-24 do dziś
2. ImionaMARIUSZ PAWEŁ2020-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-08-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-08-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-08-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-08-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-08-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2020-08-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego124.686,00 ZŁ2020-08-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego124.686,00 ZŁ2020-08-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-08-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKARNIA GRELA MEŁGIEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3849099002020-08-24 do dziś
4. Numer KRS0000814730 2020-08-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-07-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI. ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO JEJ PEŁNOMOCNIK.2020-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKARNIA GRELA MEŁGIEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3849099002020-08-24 do dziś
4. Numer KRS0000814730 2020-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2020-07-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2020-07-31 do dziś
247 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-31 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-31 do dziś
447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2020-07-31 do dziś
556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-07-31 do dziś
656 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-07-31 do dziś
756 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2020-07-31 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-31 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów