TEKNIKA INDUSTRY TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2020-09-16 godz. 02:39:39
Numer KRS: 0000849395
Numer REGON: 385095427
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-24
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-24
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/11388/20/159]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2020-07-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 385095427 NIP 53426139492020-07-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTEKNIKA INDUSTRY TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA2020-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina MICHAŁOWICE miejscowość OPACZ-KOLONIA2020-07-24 do dziś
2. Adresmiejscowość OPACZ-KOLONIA ulica UL. NOWA nr domu 3 kod pocztowy 05-816 poczta OPACZ-KOLONIA kraj POLSKA 2020-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.09.2020 R., REP. A NR 6061/2020, NOTARIUSZ MIROSŁAW WIĘCH, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2020-07-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-24 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2020-07-24 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2020-07-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTORNATI2020-07-24 do dziś
2. ImionaCLAUDIO2020-07-24 do dziś
6. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2020-07-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2020-07-24 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji2002020-07-24 do dziś
4. Wartość nominalna akcji500,00 ZŁ2020-07-24 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2020-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2020-07-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2002020-07-24 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2020-07-24 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2020-07-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2020-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSIBA2020-07-24 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWROŃSKI2020-07-24 do dziś
2. ImionaBŁAŻEJ2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-24 do dziś
21. NazwiskoZYGMUNT2020-07-24 do dziś
2. ImionaDOMINIK2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-24 do dziś
31. NazwiskoJÓŹWIK2020-07-24 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMARIANI2020-07-24 do dziś
2. ImionaANDREA2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-07-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2020-07-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2020-07-24 do dziś
233 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2020-07-24 do dziś
346 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2020-07-24 do dziś
446 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2020-07-24 do dziś
546 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2020-07-24 do dziś
669 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2020-07-24 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-07-24 do dziś
877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-07-24 do dziś
982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2020-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów