FMC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000849312
Numer REGON: 386598314
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-23
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-23
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/19155/20/359]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFMC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina MICHAŁOWICE miejscowość PĘCICE MAŁE2020-07-23 do dziś
2. Adresmiejscowość PĘCICE MAŁE ulica UL. PARKOWA nr domu 52 kod pocztowy 05-806 poczta KOMORÓW kraj POLSKA 2020-07-23 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejFMCGROUP2020@GMAIL.COM2020-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.07.2020 R.2020-07-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-07-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZARPAK2020-07-23 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6000,00 PLN2020-07-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKA2020-07-23 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 PLN2020-07-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMEREKA2020-07-23 do dziś
2. ImionaJACEK ROBERT2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 PLN2020-07-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-23 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁYSZ2020-07-23 do dziś
2. ImionaMAREK2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 PLN2020-07-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-23 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKI2020-07-23 do dziś
2. ImionaMAREK2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 PLN2020-07-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-23 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDEK2020-07-23 do dziś
2. ImionaMACIEJ ANTONI2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 PLN2020-07-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-23 do dziś
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLEK2020-07-23 do dziś
2. ImionaNATASZA MARIA2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 PLN2020-07-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2020-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZARPAK2020-07-23 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKA2020-07-23 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMEREKA2020-07-23 do dziś
2. ImionaJACEK ROBERT2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2020-07-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-07-23 do dziś
270 10 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-07-23 do dziś
358 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2020-07-23 do dziś
446 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2020-07-23 do dziś
571 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-07-23 do dziś
674 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-23 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-07-23 do dziś
885 60 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2020-07-23 do dziś
986 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów