BP CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000849282
Numer REGON: 386482959
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-07
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2022-06-10
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/13536/22/102]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBP CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNIK miejscowość ŚWIDNIK2020-07-07 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIDNIK ulica UL. ALEJA ARMII KRAJOWEJ nr domu 20 kod pocztowy 21-024 poczta ŚWIDNIK kraj POLSKA 2020-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.07.2020 R.2020-07-07 do dziś
201.06.2022 R., REPERTORIUM A NR 2160/2022, NOTARIUSZ JADWIGA PLUTA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI2022-06-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBP CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3858563232020-07-07 do dziś
4. Numer KRS0000835982 2020-07-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBADUROWICZ2022-06-10 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2022-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-06-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-06-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-06-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-06-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-06-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.500,00 ZŁ2022-06-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.500,00 ZŁ2022-06-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.500,00 ZŁ2022-06-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-06-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-07-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI (KOMPLEMENTARIUSZ) MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2020-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBP CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3858563232020-07-07 do dziś
4. Numer KRS0000835982 2020-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-12-182020-12-22 do dziś