STOWARZYSZENIE PRYWATNYCH DOMÓW SENIORA I OPIEKI

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000849259
Numer REGON: 386576844
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-21
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-21
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/14927/20/651]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2020-07-21 do dziś
3. NazwaSTOWARZYSZENIE PRYWATNYCH DOMÓW SENIORA I OPIEKI2020-07-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2020-07-21 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. ZAGRODY nr domu 20A kod pocztowy 30-318 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126 MAJA 2020 R.2020-07-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SKŁADA SIĘ Z 3-5 CZŁONKÓW. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA WE WSZYSTKICH SPRAWACH, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I FINANSOWYCH, ZAWIERANIA UMÓW I UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 1.000,00 ZŁ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2020-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERNECKI2020-07-21 do dziś
2. ImionaJACEK MARIAN2020-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCAPIGA2020-07-21 do dziś
2. ImionaURSZULA BARBARA2020-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-07-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMCZYK2020-07-21 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2020-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-07-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOLARSKA2020-07-21 do dziś
2. ImionaMONIKA JADWIGA2020-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK2020-07-21 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBKOWSKI2020-07-21 do dziś
2. ImionaRAFAŁ PRZEMYSŁAW2020-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ2020-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2020-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUFA2020-07-21 do dziś
2. ImionaMONIKA AGNIESZKA2020-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYRTA KLIMOWSKA2020-07-21 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA HELENA2020-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2020-07-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2020-07-21 do dziś
263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2020-07-21 do dziś
374 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2020-07-21 do dziś
482 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2020-07-21 do dziś
585 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2020-07-21 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-07-21 do dziś
786 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2020-07-21 do dziś
886 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów