TRESPASS POLSKA NO.1 LIMITED SPÓŁKA Z OGRACZNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000849214
Numer REGON: 386591128
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-22
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-22
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/33168/20/471]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2020-07-22 do dziś
3. NazwaTRESPASS POLSKA NO.1 LIMITED SPÓŁKA Z OGRACZNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE2020-07-22 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejTRESPASS POLSKA NO.1 LIMITED PRIVATE LIMITED2020-07-22 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoCOMPANIES HOUSE SC659152 REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW COMPANIES HOUSE2020-07-22 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGSZKOCJA2020-07-22 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-22 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-07-22 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość WARSZAWA ulica UL. HRUBIESZOWSKA nr domu 2 kod pocztowy 01-209 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-07-22 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj WIELKA BRYTANIA jednostka podziału terytorialnego GLASGOW miejscowość GLASGOW ulica VERMONT STREET nr domu 149 nr lokalu kod pocztowy G41 1LU poczta GLASGOW 2020-07-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2020-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKHUSHI2020-07-22 do dziś
2. ImionaAFZAL2020-07-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKHUSHI2020-07-22 do dziś
2. ImionaUSMAN2020-07-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKHUSHI2020-07-22 do dziś
2. ImionaAKMAL2020-07-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoKACZMAREK2020-07-22 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2020-07-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów