ENERGETYKA MOSTKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-16 godz. 16:29:30
Numer KRS: 0000848926
Numer REGON: 386463465
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-03
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2022-06-07
Sygnatura akt[RDF/386858/22/554]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGETYKA MOSTKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2020-07-03 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. HIMALAJSKA nr domu 5 kod pocztowy 71-497 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2020-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.07.20202020-07-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIESIELSKA2020-07-03 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2020-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-07-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2020-07-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2020-07-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2020-07-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTWARÓG2020-07-03 do dziś
2. ImionaPIOTR ADAM2020-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-07-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2020-07-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000,00 ZŁ2020-07-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 ZŁ2020-07-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTOSZEWSKA2020-07-03 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2020-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-07-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-07-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2020-07-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000,00 ZŁ2020-07-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 ZŁ2020-07-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENERGETYKA MOSTKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3863568582020-07-03 do dziś
4. Numer KRS0000847261 2020-07-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-07-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2020-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaENERGETYKA MOSTKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3863568582020-07-03 do dziś
4. Numer KRS0000847261 2020-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-07-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-07-03 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2020-07-03 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-07-03 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2020-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.10.2021 okres OD 03.07.2020 DO 31.12.20202021-10-29 do dziś
2data złożenia 07.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.07.2020 DO 31.12.20202021-10-29 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów