INSTYTUT TRYCHOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000848796
Numer REGON: 386452504
Numer NIP: 5272930738
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-03
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2022-10-15
Sygnatura akt[RDF/450238/22/577]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT TRYCHOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-08-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-07-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KOLEJOWA nr domu 45A nr lokalu U19 kod pocztowy 01-210 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.06.2020R.2020-07-03 do dziś
210.07.2020 R. ZMIANA § 22020-08-27 do dziś
314.03.2022 R. ZMIENIONO: §42022-04-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACKOJĆ2020-07-03 do dziś
2. ImionaANNA2020-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5 000,00 ZŁ2020-07-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego200 000,00 ZŁ2020-07-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego200 000,00 ZŁ2020-07-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINSTYTUT TRYCHOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3863861152020-07-03 do dziś
4. Numer KRS0000847364 2020-07-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-07-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2020-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaINSTYTUT TRYCHOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3863861152020-07-03 do dziś
4. Numer KRS0000847364 2020-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2022-04-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 42 PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2020-07-03 do dziś
246 45 SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2020-07-03 do dziś
346 46 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2020-07-03 do dziś
446 69 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2020-07-03 do dziś
547 29 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-03 do dziś
647 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-03 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-07-03 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-07-03 do dziś
946 90 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.08.2021 okres OD 03.07.2020 DO 30.04.20212021-08-12 do dziś
2data złożenia 15.10.2022 okres OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.07.2020 DO 30.04.20212021-08-12 do dziś
2OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów