BOTUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000848789
Numer REGON: 386453780
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-03
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2022-02-21
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/2958/22/872]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOTUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ZABRZE gmina ZABRZE miejscowość ZABRZE2020-07-03 do dziś
2. Adresmiejscowość ZABRZE ulica UL. ADAMA MICKIEWICZA nr domu 84 nr lokalu 1 kod pocztowy 41-807 poczta ZABRZE kraj POLSKA 2020-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.07.2020 R.2020-07-03 do dziś
224.01.2022 R. - REPERTORIUM A NR 440/2022, NOTARIUSZ LIDIA KONOPSKA-KULA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, DODANO: § 182022-02-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-07-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTASIK2020-07-03 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2020-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2020-07-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAREWSKI2020-07-03 do dziś
2. ImionaPIOTR MATEUSZ2020-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ2020-07-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTASIK2020-07-03 do dziś
2. ImionaJOANNA MAGDALENA2020-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały57 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.850,00 ZŁ2020-07-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTASIK2020-07-03 do dziś
2. ImionaJOANNA MAGDALENA2020-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAREWSKI2020-07-03 do dziś
2. ImionaPIOTR MATEUSZ2020-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.09.2021 okres OD 03.07.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.07.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów