STOWARZYSZENIE TANECZNE PARKIECIARNIA

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000847959
Numer REGON: 386387161
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-26
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5675/20/215]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2020-06-26 do dziś
3. NazwaSTOWARZYSZENIE TANECZNE PARKIECIARNIA2020-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI2020-06-26 do dziś
2. Adresmiejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. FRANKLINA ROOSEVELTA nr domu 20 kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2020-06-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejTOMASZ.BIERNACKI83@WP.PL2020-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120.06.2020 R.2020-06-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuPREZYDENT MIASTA GORZÓW WIELKOPOLSKI2020-06-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA WE WSZYSTKICH SPRAWACH Z WYJĄTKIEM MAJĄTKOWYCH, SKŁADAĆ MOŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIE REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIERNACKI2020-06-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2020-06-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaIKEDIONWU2020-06-26 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK2020-06-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOLARZ2020-06-26 do dziś
2. ImionaANNA2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZECH2020-06-26 do dziś
2. ImionaRADOMIR2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIELGOSZ2020-06-26 do dziś
2. ImionaMARTYNA2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2020-06-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy190 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2020-06-26 do dziś
279 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2020-06-26 do dziś
390 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2020-06-26 do dziś
493 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2020-06-26 do dziś
590 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2020-06-26 do dziś
696 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2020-06-26 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-06-26 do dziś
877 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2020-06-26 do dziś
993 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiA. KULTURA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI. B. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU. C. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA. D. POMOC SPOŁECZNA. E. DZIAŁALNOŚC CHARYTATYWNA. F. NAUKA, OŚWIATA, EDUKACJA I WYCHOWANIE. G. ANIMACJA ŚRODOWISK TWÓRCZYCH ZWIĄZANYCH Z TAŃCEM. H. WSPIERANIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY. I. POPULARYZACJA TAŃCA I KULTURY HIP HOP. J. PROMOCJA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO I WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W KRAJU I ZAGRANICĄ. K. DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ I WSPÓŁPRACY ZE SPOŁECZEŃSTWAMI I KRAJAMI SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ.2020-06-26 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów