FUNDACJA IPPON POLSKA

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000847944
Numer REGON: 386387646
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-26
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/26142/20/629]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2020-06-26 do dziś
3. NazwaFUNDACJA IPPON POLSKA2020-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-06-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JANA ROSOŁA nr domu 20 nr lokalu 7 kod pocztowy 02-786 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT SPORZĄDZONY W DN. 22 MAJA 2020 ROKU.2020-06-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW SPORTU, PREZYDENT M.ST. WARSZAWY2020-06-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2020-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY INDYWIDUALNIE.2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŁKOMIRSKI2020-06-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PIOTR2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2020-06-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 Z POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-06-26 do dziś
232 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2020-06-26 do dziś
347 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-06-26 do dziś
447 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-06-26 do dziś
547 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-06-26 do dziś
647 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-06-26 do dziś
747 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2020-06-26 do dziś
847 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2020-06-26 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1. CELEM FUNDACJI JEST: A) DZIAŁANIE SŁUŻĄCE PROMOWANIU I ROZPOWSZECHNIANIU JUDO ORAZ INNYCH SPORTÓW WALKI W POLSCE; B) WSPIERANIE ORGANIZACYJNIE I FINANSOWO ZAWODNIKÓW JUDO ORAZ INNYCH SPORTÓW WALKI ZRZESZONYCH W KLUBACH JUDO ORAZ KLUBACH INNYCH SPORTÓW WALKI W POLSCE POPRZEZ UMOŻLIWIANIE IM UCZESTNICTWA W ZAWODACH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH; C) WSPIERANIE ORGANIZACYJNIE I FINANSOWO ZAWODNIKÓW JUDO ORAZ INNYCH SPORTÓW WALKI ZRZESZONYCH W KLUBACH JUDO ORAZ KLUBACH INNYCH SPORTÓW WALKI W POLSCE POPRZEZ UMOŻLIWIANIE IM UCZESTNICTWA W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH; D) WSPIERANIE ORGANIZACYJNIE I FINANSOWO ZAWODNIKÓW JUDO ORAZ INNYCH SPORTÓW WALKI ZRZESZONYCH W KLUBACH JUDO ORAZ KLUBACH INNYCH SPORTÓW WALKI W POLSCE W PRZYPADKU POWAŻNYCH KONTUZJI W REHABILITACJI I LECZENIU; E) WSPIERANIE ORGANIZACYJNIE I FINANSOWO ZAWODNIKÓW JUDO ORAZ INNYCH SPORTÓW WALKI ZRZESZONYCH W KLUBACH JUDO ORAZ KLUBACH INNYCH SPORTÓW WALKI W POLSCE POPRZEZ PRZYZNAWANIE STYPENDIÓW SPORTOWYCH UTALENTOWANYM JUDOKOM I ZAWODNIKOM INNYCH SPORTÓW WALKI, JAK RÓWNIEŻ PRZYZNAWANIE NAGRÓD ZA UZYSKANE WYNIKI SPORTOWE; F) BUDOWANIE, POZYSKIWANIE I PRZYSTOSOWYWANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH DO MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA ZAJĘĆ JUDO ORAZ INNYCH SPORTÓW WALKI; G) ORGANIZOWANIE OBOZÓW, SZKOLEŃ, KURSÓW JUDO ORAZ INNYCH SPORTÓW WALKI; H) WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ; I) WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI DOBROCZYNNEJ; J) PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU.2020-06-26 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów