FUNDACJA PROMOCJI SZERMIERKI I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000847936
Numer REGON: 386389250
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-26
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/14579/20/654]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2020-06-26 do dziś
3. NazwaFUNDACJA PROMOCJI SZERMIERKI I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ2020-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2020-06-26 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. WITOLDA DOROSZEWSKIEGO nr domu 5 nr lokalu 52 kod pocztowy 93-140 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2020-06-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejROBIK27@HOTMAIL.COM2020-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127.02.2020R.2020-06-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW KULTURY FIZYCZNEJ2020-06-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2020-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA FUNDACJI UPOWAŻNIONY JEST PREZES DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGASCON CARREŇO2020-06-26 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIMARDO GASCON2020-06-26 do dziś
2. ImionaRUBEN DARIO2020-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEKRYCHT2020-06-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEPTA2020-06-26 do dziś
2. ImionaMARIA HONORATA2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2020-06-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-06-26 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-06-26 do dziś
355 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2020-06-26 do dziś
456 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-06-26 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-06-26 do dziś
696 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2020-06-26 do dziś
793 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2020-06-26 do dziś
873 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1.WSPIERANIE, UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU POPRZEZ TWORZENIE AUTONOMICZNYCH SEKCJI SZERMIERCZYCH ORAZ INICJOWANIE DZIAŁAŃ PROPAGUJĄCYCH WALKI SZERMIERCZE, 2.WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY W FORMIE OBOZÓW SPORTOWYCH, 3.ROZWÓJ I PROMOCJA SZERMIERKI. 4.PRELEKCJE I SPOTKANIA INFORMACYJNE W SZKOŁACH, 5.OPRACOWYWANIE MATERIAŁÓW METODYCZNO - SZKOLENIOWYCH W ZAKRESIE SZERMIERKI. 6.UDZIELANIE POMOCY MATERIALNEJ MŁODYM SPORTOWCOM, ZWŁASZCZA WYWODZĄCYM SIĘ Z RODZIN O TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ; 7.PROMOCJA MŁODYCH ZAWODNIKÓW ODNOSZĄCYCH SUKCESY KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE; 8.ROZWÓJ SZERMIERKI SPORTOWO-REKREACYJNEJ I REHABILITACYJNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.2020-06-26 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów