VIKSET MS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000847934
Numer REGON: 385849406
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-26
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5439/20/333]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaVIKSET MS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2020-06-26 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. SULECHOWSKA nr domu 1 kod pocztowy 65-022 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2020-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.05.2020 R. NOTARIUSZ AGNIESZKA SUŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A NR 5571/20202020-06-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-06-26 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI VIKSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZIELONEJ GÓRZE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 Z DN. 15.05.2020 R. NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW VIKSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUISZA AGNIESZKĘ SUŁEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A NR 5571/2020.2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaVIKSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-26 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-06-26 do dziś
3. Numer w rejestrze0000826874 2020-06-26 do dziś
5. Numer REGON3854455832020-06-26 do dziś
6. Numer NIP97310697902020-06-26 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVIKSET MS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3858494062020-06-26 do dziś
4. Numer KRS0000835706 2020-06-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRYK CZERNIK2020-06-26 do dziś
2. ImionaANNA2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-06-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-06-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-06-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-06-26 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2020-06-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego73350,00 ZŁ2020-06-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego73350,00 ZŁ2020-06-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-06-26 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERNIK2020-06-26 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-06-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-06-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-06-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-06-26 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2020-06-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego12225,00 ZŁ2020-06-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego12225,00 ZŁ2020-06-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-06-26 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA VIKSET MS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ ANNA BRYK-CZERNIK I BARTOSZ CZERNIK.2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVIKSET MS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3858494062020-06-26 do dziś
4. Numer KRS0000835706 2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2020-06-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2020-06-26 do dziś
216 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2020-06-26 do dziś
326 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2020-06-26 do dziś
431 PRODUKCJA MEBLI2020-06-26 do dziś
532 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2020-06-26 do dziś
633 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2020-06-26 do dziś
741 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-06-26 do dziś
843 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-06-26 do dziś
945 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów