MOXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000847913
Numer REGON: 386387132
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-26
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5532/20/627]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMOXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2020-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2020-06-26 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. ELEKTRONOWA nr domu 2 kod pocztowy 65-730 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2020-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.05.2020 R.2020-06-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„MVP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON9705547472020-06-26 do dziś
4. Numer KRS0000085882 2020-06-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACEK2020-06-26 do dziś
2. ImionaHALINA2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-06-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACEK2020-06-26 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-06-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-26 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0811429102020-06-26 do dziś
4. Numer KRS0000467520 2020-06-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. KAŻDY WSPÓLNIK BĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, W INNYM PRZYPADKU SPÓŁKĘ POWINNO REPREZENTOWAĆ CO NAJMNIEJ 2-CH WSPÓLNIKÓW.2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0811429102020-06-26 do dziś
4. Numer KRS0000467520 2020-06-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firma„MVP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON9705547472020-06-26 do dziś
4. Numer KRS0000085882 2020-06-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACEK2020-06-26 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACEK2020-06-26 do dziś
2. ImionaHALINA2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-06-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2020-06-26 do dziś
268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-06-26 do dziś
377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2020-06-26 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-06-26 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów