JOINUP STOWARZYSZENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000847873
Numer REGON: 386385558
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-26
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/20176/20/770]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2020-06-26 do dziś
3. NazwaJOINUP STOWARZYSZENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU2020-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-06-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica PL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH nr domu 17A nr lokalu 222 kod pocztowy 53-329 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu110.06.2020 R.2020-06-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuPREZYDENT MIASTA WROCŁAWIA2020-06-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ OŚWIADCZENIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASŁOWSKA2020-06-26 do dziś
2. ImionaBOŻENA2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-06-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEPA2020-06-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ PAWEŁ2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINISZYN2020-06-26 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINISZYN2020-06-26 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PIOTR2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWACKA RZEPA2020-06-26 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B PROWADZENIE POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI2020-06-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 39 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PRZEWOZOWEJ LĄDOWEJ PASAŻERSKIEJ2020-06-26 do dziś
255 90 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ZAKWATEROWANIA2020-06-26 do dziś
356 21 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA I DOSTARCZANIA ŻYWNOŚCI DLA ODBIORÓCÓW ZEWNĘTRZNYCH2020-06-26 do dziś
485 51 Z PROWADZENIE POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2020-06-26 do dziś
593 19 Z PROWADZENIE POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ ZE SPORTEM2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiDZIAŁANIE NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS NA RYNKU PRACY UNII EUROPEJSKIEJ GRUP SPOŁECZNYCH WYKLUCZONYCH LUB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GORSZEJ SYTUACJI ZE WZGLĘDU NA POCHODZENIE LUB OGRANICZONY DOSTĘP DO EDUKACJI, W TYM ZAWODOWEJ, ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI W ZATRUDNIENIU, WSZECHSTRONNE PROPAGOWANIE INFORMACJI, METOD I TECHNIK W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI WSPIERAJĄCEJ EDUKACJĘ, DOSKONALENIE I AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ, PROMOCJA I POPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS NA RYNKU PRACY UNII EUROPEJSKIEJ GRUP SPOŁECZNYCH WYKLUCZONYCH LUB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GORSZEJ SYTUACJI ZE WZGLĘDU NA POCHODZENIE LUB OGRANICZONY DOSTĘP DO EDUKACJI, W TYM ZAWODOWEJ, POBUDZANIE ŚWIADOMOŚCI W ZAKRESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SPOŁECZEŃSTWA, OCHRONA PRAW SOCJALNO-BYTOWYCH PRACOWNIKÓW, DZIAŁANIE W ZAKRESIE WSPIERANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, DZIAŁANIE DOBROCZYNNE, DZIAŁANIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ.2020-06-26 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów