ECO GREEN TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000847822
Numer REGON: 386384435
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-26
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/32668/20/905]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaECO GREEN TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-06-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. EMILII PLATER nr domu 18 kod pocztowy 00-688 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.01.2020 R., REP. A NR 185/2020, NOTARIUSZ DARIUSZ TRACZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SULECHOWIE2020-06-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBICKI2020-06-26 do dziś
2. ImionaJANUSZ PIOTR2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ2020-06-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHARSKI2020-06-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2020-06-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WTMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI.2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBICKI2020-06-26 do dziś
2. ImionaJANUSZ PIOTR2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHARSKI2020-06-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-06-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKUBICKI2020-06-26 do dziś
2. ImionaJAKUB JANUSZ2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-26 do dziś
21. NazwiskoPODSIADŁO2020-06-26 do dziś
2. ImionaJAKUB TADEUSZ2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-26 do dziś
31. NazwiskoKNYCZ2020-06-26 do dziś
2. ImionaJOANNA KAROLINA2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2020-06-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 1 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW, NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH, TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODSTAWOWYCH2020-06-26 do dziś
224 1 PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH2020-06-26 do dziś
335 1 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2020-06-26 do dziś
435 2 WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH; DYSTRYBUCJA I HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2020-06-26 do dziś
535 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-06-26 do dziś
638 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2020-06-26 do dziś
738 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2020-06-26 do dziś
839 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2020-06-26 do dziś
974 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów