BURRITO BOYZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-27 godz. 14:55:56
Numer KRS: 0000847791
Numer REGON: 386380101
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-25
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-12-07
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/53864/20/588]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBURRITO BOYZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-06-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PIĘKNA nr domu 18 kod pocztowy 00-549 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.06.20202020-06-25 do dziś
231.08.2020 R., REP. A NR 2897/2020, NOTARIUSZ PAWEŁ CZAJKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, USTALONO NOWY TEKST UMOWY2020-12-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-06-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGABROVIC2020-06-25 do dziś
2. ImionaJOHN LUKE2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.050,00 ZŁ2020-12-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-06-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIMMONS2020-12-07 do dziś
2. ImionaMARYNA2020-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900,00 ZŁ2020-12-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-12-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPV FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3863283072020-12-07 do dziś
4. Numer KRS0000846692 2020-12-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.050,00 ZŁ2020-12-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-12-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-06-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU.2020-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGABROVIC2020-06-25 do dziś
2. ImionaJOHN LUKE2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-12-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-06-25 do dziś
247 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-06-25 do dziś
347 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-06-25 do dziś
410 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2020-06-25 do dziś
556 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-06-25 do dziś
656 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2020-06-25 do dziś
756 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2020-06-25 do dziś
856 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2020-06-25 do dziś
956 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów