FUNDACJA STAYGET

Stan na dzień 2020-07-08 godz. 11:08:06
Numer KRS: 0000847776
Numer REGON: 386380526
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-25
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-25
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/9867/20/182]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2020-06-25 do dziś
3. NazwaFUNDACJA STAYGET2020-06-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GRYFICKI gmina KARNICE miejscowość KARNICE2020-06-25 do dziś
2. Adresmiejscowość KARNICE ulica UL. SZKOLNA nr domu 14 kod pocztowy 72-343 poczta KARNICE kraj POLSKA 2020-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu119 CZERWCA 2020 R.2020-06-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organu- MINISTER ROZWOJU - STAROSTA GRYFICKI2020-06-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2020-06-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEŻELI WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA LUB PRAWA, KTÓRYM ROZPORZĄDZA NIE PRZEKRACZA 10.000 ZŁ. POWYŻEJ TEJ KWOTY DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2020-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARCZAK2020-06-25 do dziś
2. ImionaŁUKASZ KAROL2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-06-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIMENTEL MACHADO2020-06-25 do dziś
2. ImionaALEXANDER2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2020-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARCZAK2020-06-25 do dziś
2. ImionaMAGDALENA KATARZYNA2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIMENTEL MACHADO2020-06-25 do dziś
2. ImionaANNA2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-06-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY2020-06-25 do dziś
273 REKLAMA I BADANIE RYNKU2020-06-25 do dziś
385 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2020-06-25 do dziś
482 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2020-06-25 do dziś
558 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2020-06-25 do dziś
662 02 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2020-06-25 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2020-06-25 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELEM FUNDACJI SĄ: 1. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA; 2. WSPARCIE ROZWOJU TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA ; 3. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI; 4. WSPARCIE EDUKACJI W ZAKRESIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA; 5. PROMOCJA TURYSTYKI W KRAJU I ZA GRANICĄ; 6. PROMOCJA EUROREGIONU POMERANIA, W TYM POMORZA ZACHODNIEGO JAKO REGIONU ATRAKCYJNEGO TURYSTYCZNIE; 7. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI; 8. PROMOCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA GRANICĄ; 9. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY; 10. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI W BRANŻY TURYSTYCZNEJ; 11. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH; 12. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA; 13. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH; 14. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE I WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ; 15. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO; 16. PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU 17. REWITALIZACJA; 18. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH W SFERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO, W TYM W DZIEDZINIE POKREWNEJ CELOM FUNDACJI.2020-06-25 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów