A.R.F.A. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000847763
Numer REGON: 222183129
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-26
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/10331/20/676]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-06-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 222183129 NIP 58427386542020-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.R.F.A. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2020-06-26 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. MYŚLIWSKA nr domu 116 kod pocztowy 80-175 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2020-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.06.2020, NOTARIUSZ PIOTR LANGOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, UL. PIWNA 1/2, REP. A NR 5465/20202020-06-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-06-26 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ PSPT SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU (KRS: 528888), NA MOCY UCHWAŁY NR 2 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PSPT SP. Z O.O. Z DNIA 16 CZERWCA 2020 R., STWIERDZONEJ AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA LANGOWSKIEGO W GDAŃSKU (UL. PIWNA 1/2, 80-831 GDAŃSK) ZA REP. A NR 5465/2020 Z DNIA 16 CZERWCA 2020 R.2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPSPT, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-26 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-06-26 do dziś
3. Numer w rejestrze0000528888 2020-06-26 do dziś
5. Numer REGON2221831292020-06-26 do dziś
6. Numer NIP58427386542020-06-26 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.R.F.A. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3695282122020-06-26 do dziś
4. Numer KRS0000719839 2020-06-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA-JWK-MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1922141662020-06-26 do dziś
4. Numer KRS0000695218 2020-06-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-06-26 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1 000,00 ZŁ.2020-06-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego70 209,42 ZŁ.2020-06-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego70 209,42 ZŁ.2020-06-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-06-26 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ. JEŻELI KOMPLEMENTARIUSZEM JEST OSOBA PRAWA BĄDŹ OKREŚLONA W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKA OSOBOWA, REPREZENTUJE ONA SPÓŁKĘ STOSOWNIE DO REGUŁ REPREZENTACJI DOTYCZĄCYCH TEJ OSOBY PRAWNEJ BĄDŹ SPÓŁKI OSOBOWEJ.2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.R.F.A. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3695282122020-06-26 do dziś
4. Numer KRS0000719839 2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-06-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2020-06-26 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-06-26 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2020-06-26 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-06-26 do dziś
564 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-06-26 do dziś
666 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2020-06-26 do dziś
771 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-06-26 do dziś
873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-06-26 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów